Điều kiện tuyển chọn

– Từ 20 đến 25 tuổi

– Trình độ văn hoá : lớp 12 trở lên

– Sức khoẻ khả quan

– Quân bình tâm lý

– Trưởng thành tâm lý và tình cảm

– Vui tính, cởi mở

– Dể hoà nhập vào đời sống cộng đoàn

– Tinh thần nội tâm

– Tinh thần cầu nguyện

– Đức tính chân thành, quảng đại, cương nghị