Các giai đoạn đào tạo

  1. Một giai đoạn đủ để tiếp xúc với cộng đoàn tối thiểu là 6 tháng. Mục tiêu của giai đoạn này là để ứng sinh có thể làm quen với với cộng đoàn, kiểu sống và sự phục vụ Giáo Hội phù hợp với Dòng Tại Thế của Dòng Cát Minh Tê-rê-xa. Thời gian này cũng cho cộng đoàn cơ hội phân định một cách tương xứng. Quy chế Tỉnh Dòng sẽ qui định rõ thời gian này.
  2. Sau giai đoạn tiếp xúc ban đầu, Ban Cố Vấn của cộng đoàn có thể nhận ứng sinh vào một giai đoạn đào tạo nghiêm túc hơn thường kéo dài hai năm để dẫn đến việc tuyên hứa đầu tiên. Khởi đầu giai đoạn đào tạo này, Áo Đức Bà được trao cho ứng sinh. Đó là biểu tượng bề ngoài của việc trở nên thành viên của Dòng, và là dấu chỉ cho biết Đức Ma-ri-a vừa là Mẹ vừa là Gương mẫu trong hành trình này.
  3. Cuối giai đoạn đó, với sự chấp thuận của Ban Cố Vấn cộng đoàn, ứng sinh có thể được mời tuyên hứa lần đầu để theo các lời khuyên Phúc Âm và sống trong tinh thần các mối phúc trong thời hạn ba năm.
  4. Trong ba năm của việc đào tạo ban đầu, sẽ học hỏi đào sâu về cầu nguyện, Thánh Kinh, tài liệu của Giáo Hội, các Thánh Dòng và đào tạo về hoạt động tông đồ của Dòng. Cuối ba năm đó, ứng sinh có thể được Ban Cố Vấn mời tuyên hứa vĩnh viễn để sống các lời khuyên Phúc Âm và tinh thần các Mối Phúc trọn đời.