Thứ Sáu, Tuần XXV, Thường niên

Luca 9: 18- 22

“Ðám đông nói Thầy là ai?” 

+++++

     Đối với những người không biết Thầy rõ thì họ xem Thầy là một vĩ nhân như bao vĩ nhân khác trong quá khứ nhưng anh em, những người đã chứng kiến biết bao dấu lạ, lắng nghe những lời ban sự sống trong suốt ba năm qua thì “anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô thay mặt các Tông Đồ  trả lời: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Phêrô đã đúng với câu trả lời của mình vì Chúa Giêsu thực sự là Đấng Mêsia, Đấng Kitô của Thiên Chúa.

    Mỗi người Kitô hữa chúng ta cũng cần phải xác tín và tuyên xưng như Thánh Phêrô. Tuy nhiên, chỉ xác tín thôi thì chưa đủ, nhưng chúng ta phải sống đức tin của mình nữa. Chúa Giêsu đã từng nói: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. Thánh Giacôbê còn thêm: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” Thánh Phêrô và các tông đồ đã sống đức tin của mình bằng việc rao giảng tin mừng cho muôn dân và các ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để làm chứng cho đức tin này. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có tin Đức Kitô là Đấng Cứu Độ  duy nhất của đời ta không? Nếu chúng ta tin Ngài và những lời giảng dạy của Ngài thì chúng ta đã sống những điều chúng ta tin hay chưa?

    Ước gì mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta diễn tả đức tin mạnh mẽ và sống động của mỗi người chúng ta nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Amen.

Lm. John Bosco Nguyễn Từ Chương, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *