BÁNH CHO ĐỜI

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Mát-thêu: 16: 13-19 “Thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống” +++ Hôm nay [...]

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

Lc 11: 29-32 “Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, [...]

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Mát-thêu 6: 7- 15 Lạy Cha chúng con ở trên trời… Kinh Lạy Cha là [...]

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Mát-thêu 25: 31-46 Khi Con Người đến trong vinh quang của Người…. Bài Tin Mừng [...]

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Mc 1: 12-15 “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở [...]

Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Lc 5, 27-32 “Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang [...]

Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Mt 9: 14-15 “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi [...]

Thứ Năm sau Lễ Tro

Lc 9: 22-25 “Vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” Con Người phải [...]

Thứ Tư Lễ Tro

Mát-thêu 6: 1-6.16-18 Cha hiện diện nơi kín ẩn Trong thần học luân lý có [...]

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên

Mc 8,14-21 “Anh em chưa hiểu ư?” Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay làm [...]