Các giai đoạn đào tạo

CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

  1. Tìm hiểu : 2 tháng. Các ứng sinh được phép sống trong nội vi với các Nữ Đan sĩ khoảng 2 tháng để ứng sinh và Cộng đoàn tìm hiểu ơn gọi của ứng sinh.
  2. Dự tu : 2 năm. Nếu ứng sinh thích hợp sẽ được nhận vào Đan Viện ở giai đoạn dự tu.
  3. Thỉnh sinh : 1,5 năm.
  4. Nhà Tập : 2 năm. Một năm tập theo Giáo Luật và một năm Tập của Dòng.
  5. Khấn Tạm: 6 năm. Khấn Sinh khấn từng năm một.
  6. Khấn Trọng Thể.